Dostavba radnice Zlín

Zlín, 2022

Architekt

Ing. arch. Pavel Mudřík
Ing. arch. Martina Gábor

Spolupráce

Ing. arch. Kateřina Baťková
Ing. arch. Lenka Bažík, Ph.D.

2. místo v architektonické soutěži ČKA 

 

Architektonické řešení

 

Návrh cílí k architektonické jednotě budoucího stavebního souboru staveb. Původní stavbu radnice, od architekta Františka Lydie Gahury z roku 1921 a novou část, jež je součástí návrhu, dělí bezmála sto let. Chceme-li dosáhnout soudržnosti, musíme novou architektonickou vrstvu udržet na vysoké racionální i estetické úrovni.

Stávající objekt č. 12 zůstává v návrhu nadále architektonickou dominantou. Nově navržené stavby na místě stávajících objektů č. 10 a 15 dotváří soubor staveb radnice do celku bez silných výrazových architektonických ambicí, jež by mohly nežádoucím způsobem oslabit hlavní roli stávající stavby radnice. Dotváří jej ale s jemností a maximálním důrazem na detail i materiálové provedení.  Na obvodovém plášti nových staveb  uliční i vnitřní fasády uplatňujeme princip hlubokého rastru, na vnitřním líci plného zdiva vsazených, okenních dubových rámů. Plasticitu i měkkost fasád vyzdvihují, spolu s prefabrikovanými betonovými venkovními parapety, ručně broušené, ve hmotě probarvené světlé omítky. Omítanými povrchy nové fasády odlehčujeme, materiálově nezdůrazňujeme, abychom ponechali vyznít stávající Gahurovu stavbu, kde se bohatě objevují pískovcové obklady s jemnými architektonickými dekory. Navrhujeme racionální okenní rámy skryté dřevěné dubové, uložené na vnitřním líci zdiva.

 Výškové i objemové řešení nově navržených hmot, dotvářející stávající stavbu radnice, je logickým vyústěním architektonického kontextu, současně vyjadřuje stavební potenciál místa. 

Dostavby ve vnitrobloku jsou výsledkem snahy o jasné, funkční uspořádání budoucího celku, respektu k původní budově a cíle získat zásadně novou atmosféru pracovního prostředí. Při návrhu dostaveb uvnitř bloku jsme si byli vědomi členitosti a nesourodosti stávající stavební substance, charakteristické pro většinu podobných městských vnitrobloků, kde uvnitř, mezi obvodovými uličními stavbami, se nachází méně významné stavby, vznikající postupně, často bez koncepce, jen s užitkovými zájmy. Navržený koncept dostavby s tímto vědomím pracuje a záměrně nevytváří souvislou, blok uzavírající, objemovou stavební strukturu. Nové objemy stávající blok ponechávají děravý s průhledy ven i dovnitř radničního bloku. Zachováváme výškovou členitost stavby i možnost podobného přístupu pro sousední parcely.  

Novostavby uvnitř vnitrobloku nabízí nové možnosti pro pobyt zaměstnanců i veřejnosti. Řešení klade důraz na pobyt v kultivované, městské zeleni. Středem vnitrobloku, v jeho podélné ose navrhujeme nadzemní plato se střechou na úrovni prvního podlaží, obsahující rozšíření stávajícího archivu na úrovni prvního podzemního podlaží, vynášející terasu s bohatou zelení a pobytovými plochami.  Jedná se o vyvýšený stavební objem na podporách, navazující na niveletu objektu č. 10, s pochůzími , dřevěnými, i mlatovými plochami, se zelenou, intenzivní střechou, posezením, i místy pro práci ve venkovním prostředí.  Užitný parter vnitrobloku je prostorově členitý, a je nadnesen nad plochami parkovišť, na úroveň prvního podlaží desátého objektu.

Materiály na zpevněných pojízdných i pochozích  plochách navrhujeme: žulová štípaná dlažba různých formátů, např. 120 x 120mm, 60x60mm -  na pochůzích  plochách  v  kontaktu se stávající stavbou,  hlazený a  česaný beton přírodní  - na nových plochách parkovacích stání a pochůzích plochách ve spojení s novostavbou, zelená  střecha - intenzivní s bohatou vzrostlou zelení, pochůzí plochy -  dřevěná paluba a mlatový povrch. Koncept zeleně uvnitř vnitrobloku doplňujeme výsadbou několika stromů.

 

Funkční řešení

 

Objekt radnice je součástí frekventovaného parteru centra města, náměstí Míru a ulice Bartošovy. Podporujeme jeho zapojení do přirozeného rázu staveb s uspořádáním funkcí  - dole na ulici obchody a služby, v horních patrech ostatní funkce. Obě navrhované novostavby na místě objektů č. 10 a 15 mají v parteru komerční prostory, stejně jako stávající objekt č. 12 do ulice Bartošovy, kde stávající komerční prostory potvrzujeme a podporujeme využití nároží pro radniční restauraci.

 

Provozní uspořádání administrativy radnice:

 

Zásahy ve stávající stavbě č. 12 

 

Hlavní vstup zachováváme a podporujeme jeho význam. Stávající dvorana s noblesním schodištěm je nyní tmavá, nenabízí jasnou orientaci v budově. Navrhujeme její přirozené prozáření a výrazné rozšíření otevřením do míst, kde se nyní nachází jednací sály – zde navrhujeme kontakt s veřejností, informace apod. Navazující prostory na schodišťovou dvoranu směrem k východu (nyní informace), chceme více zapojit do vnímání veřejnosti. Zde navrhujeme jednací sál pro styk s veřejností. Stávajícími velkorysými obloukovými okny se promění vnímání radnice, jako veřejného objektu, opticky spojeného s náměstím.

První podlaží navrhujeme dispozičně propojit se všemi dostavbami do uzavřeného komunikačního okruhu. Nejsou zde tedy uzavřené provozní větve, ale propojená dispozice, distribuující návštěvníky k vertikálním uzlům. Tento princip spojení podporuje návrh vegetační, pobytové terasy.

Změny v dispozicích objektu č. 12 jsou důsledkem dostaveb, situovaných po obou stranách stávajícího objektu, tedy vlivy provozního spojení s těmito dostavbami tak, aby stavba fungovala jako celek. Navrhujeme pak i další stavební úpravy, čistící stávající dispozice a nacházející nevyužité rezervy.  Jedná se zvláště o čtvrté podlaží, kde je nutno pracovat s prostorem, konstrukcí krovu a různými niveletami podlah. Navržené dispozice jsou nyní čisté, více prosvětleny, efektivněji využity a bezbariérově přístupny ze dvou stran.

 

Novostavba – dům č. 10 

 

Je řešen jako důležitý, bezbariérový komunikační uzel, propojující všechna podlaží stávající stavby. Na prvním podlaží je navržena skromná, ale přehledná komunikační hala, kde je nový, v prostoru umístěný výtah, schodiště, spojení se zeleným vnitroblokem i parkováním ve dvoře a vstupy do všech užitných ploch radnice. Navržené konstrukční výšky objektu č. 10 ve všech podlažích umožňují bezbariérové propojení se stávajícími niveletami objektu č. 12. V parteru, přístupném přímo z náměstí, navrhujeme komerční plochy, například radniční kavárnu, umožňující optické i fyzické propojení s prostory radnice. V patrech jsou navrženy kanceláře pro radní – symbolické spojení s výhledy do náměstí. Poslední čtvrté, ustoupené podlaží nabízí výjimečné plochy venkovní pobytové trasy do náměstí. V suterénu respektujeme zachování památkově chráněného klenutého sklepa, zbylé prostory suterénu věnujeme technice. Za důležité považujeme návrh rozšíření ploch archivu do suterénu stavby vysunutého zeleného plata ve vnitrobloku.

 

Novostavba  - dům č.15

 

V parteru navrhujeme komerční prostory přístupné přímo z ulice Bartošovy. V zadní části prvního podlaží jsou krytá parkování, dále navazující na dostavbu vnitrobloku. Ve vyšších třech podlažích jsou navrženy kancelářské prostory, navazující na vnitřní komunikaci v objektu č. 12. Čtyřpodlažní objekt č. 15 zasahuje do hloubky vnitrobloku, kde je navržena další navazující administrativa.

 

Stavby ve vnitrobloku

 

Stavby č. 10 a č. 15 jsou svými niveletami posunuty zhruba o podlaží. Vnitroblokové stavby jsou osazeny svým prvním podlažím na úrovni objektu č. 12, takže v kontaktu s vnitřní štítovou stěnou objektu č. 10 jsou na úrovni suterénu. Značnou plochu suterénu zaujímají krytá, ale otevřená parkování, kde je navržen pohodlný přístup do hlavního vertikálního uzlu v objektu č. 10. Kapacita parkingu odpovídá požadavku zadání.  Ve středové pozici vnitrobloku je navržen převážně nadzemní objekt rozšířeného archivu s pochůzí pobytovou střechou, dispozičně navazující na stávající archiv v suterénu objektu č. 12. Jedná se o železobetonovou konstrukci vynášející bohatou intenzivní zeleň s pobytovými plochami pro práci i odpočinek.

Na parkovacím „L „ traktu je posazeno ustupující „ L“ podlaží, propojující oba objekty č. 10 a č. 15 na úrovni prvního podlaží. Toto propojení považujeme za důležité pro zjednodušení komunikační orientace.  Zde jsou navrženy jak kanceláře, tak i zasedací místnosti s odpovídajícími parametry a vybavením, denní místnosti zaměstnanců a přímá vazba schodiště s výtahem do hlavní dvorní, čtyřpodlažní dostavby. Tato stavba leží na podnoži parkování, je průchozí a současně vertikální. Její pozici v těžišti dvorany jsme zvolili tak, abychom podpořili význam dvoupodlažního, zasedacího sálu v nejvyšším podlaží. Myslíme, že zde posílíme vědomí sounáležitosti při četných magistrátních jednáních zastupitelstva i veřejnosti. Nejvyšší podlaží nabízí doposud netušené výhledy na vlastní stavby radnice, ale i okolní zástavbu až do náměstí. 

Stavba nové administrativy je navržena přehledně, s centrální dispozicí, kde je výtah a schodiště, jež se stává v prvním podlaží součástí chráněné požární cesty. Administrativa je umístěna po okraji s orientací východ, západ a sever. Jižní fasáda je na hranici sousedního pozemku, je tedy plná. Každé podlaží má odpovídající hygienické i provozní zázemí. Zasedací sál má vyvýšenou galerii pro veřejnost. Prostor zasedačky bude řešen technicky na nejvyšší úrovni, s důrazem na dobrou akustiku, světlo, projekci a celkovou flexibilitu uspořádání, jak dispozičně, tak i s možností výškové proměny.

 

Technické a technologické řešení

 

Navrhujeme založení staveb převážně na mikropilotech. Spodní stavbu zvažujeme řešit s ohledem na ztížené podmínky sousedních staveb způsobem bílé vany, tedy monolitický železobeton. Nadzemní nosnou konstrukci objektů č. 10, 15 a části vnitrobloku navrhujeme řešit jako železobetonovou, kombinovanou, monolitickou stavbu / skelet + stěny, i stropy /, vždy s důrazem na výhodnost a ekonomii výstavby. U nadzemních čtyř části podlaží administrativního bloku navrhujeme ŽB skelet také, nabízí se zvážit, s ohledem na možnost zkrácení času výstavby a manipulaci ve vnitrobloku i ocelový skelet. Na obvodovém plášti navrhujeme předsazený betonový, prefa, hluboký rošt, jako fasádní strukturu, s čistými bezrámovými otvory, umocňujícími čistotu této roštové struktury. Objevuje se zde i čisté strukturální zasklení druhého podlaží, nabízející průhledy do zeleně vnitrobloku. Obvodový plášť ostatních stavebních hmot, zvláště do náměstí, navrhujeme jako keramický plnostěnný, bez adice zateplení.