Náměstí Míru ve Zlíně

Zlín, 2018

Architekt

Pavel Mudřík architekti
Ateliér RAW s.r.o.

Autor fotografií

MISS3 / vizualizace

Srdce města

Náměstí Míru je "srdcem" města. Je nejstarším shromažďovacím prostorem. Podvědomě a instinktivně je náměstí vyhledáváno při všech dějinných meznících a zvratech. Odráží vývoj od tržní plochy po dynamické centrum metropolitního města, pyšnícího se funkcionalistickými a historizujícími fasádami. Je zrcadlem vývoje celého města a zároveň jeho pamětí. Základním principem návrhu je vytvoření jasně urbanizované plochy s přehledně organizovanou dopravou a pohybem pěších. Náměstí musí do budoucna splňovat veškeré požadavky na funkčnost centrální městské plochy v metropolitním městě. Musí splňovat jak funkce shromažďovací tak i obchodní a kulturní. Navrhované řešení vychází z historického tvaru náměstí a jeho plochu člení na hlavní plochu a na plochy podél parteru domů. Hlavní plocha je navržena v čtvercovém rastru z řezané žuly a z výplně polí ze štípané žulové kostky. Pojížděné plochy jsou navrženy z žulové štípané kostky skládané do oblouků – kroužkové dlažby. Celý prostor náměstí je řešen jako bezbariérový se zapuštěnými obrubníky (plochy chodníků jsou přizvednuty o 20 mm oproti hlavní ploše). Cílem společných konzultací a práce projektantů, zastupitelů a občanů bude fundovaná, kvalitní rekonstrukce náměstí a vše co vytváří pobytovou pohodu a podpoří nezaměnitelný genius loci – kvalitní parter domů a s ním související nabídku obchodů, kavárenské zahrádky, lavičky, zeleň, kašna, pěkné dlažby, ale i bohatý společenský život, bezpečnost, přehlednost a udržovatelnost. Vše co z náměstí vytvoří vyhledávané místo pro občany města a podpoří jejich identifikaci s místem, v kterém žijí.

 

Kašna

Náměstí Míru je nejdůležitějším městským centrálním prostorem. Jako takové obsahuje prvky vytvářející obraz historického vývoje města. Jde především o dvě barokní sochy. Navrhujeme náměstí obohatit o další vrstvu vzpomínek na dobu nedávnou, na vzpomínku na dva významné rodáky cestovatele Hanzelku a Zikmunda. Tyto dvě osobnosti budou připomenuty vodním prvkem, který v  kompozici prostoru náměstí výrazně chybí. Jedná se o nově navrženou „Kašnu Hanzelky a Zikmunda“, která  je navržena jako bronzový kvádr s přepadávající vodní hladinou, umístěnou v těžišti centrálního prostoru. Na ploše vodní hladiny levituje bronzový model legendárního tatraplánu ve zmenšeném měřítku. Kašna je vybavena soustavou trysek umožňující kombinaci vodních režimů i večerního osvětlení, a měla by být především příjemným pobytovým místem s přímým přístupem k vodní hladině. Kašna a tekoucí voda se tak stanou nejen dalším estetickým prvkem náměstí, zpříjemňujícím pobytovou pohodu, ale i důstojným připomenutím dvou slavných rodáků. Koncept kašny umožnuje materiálovou variantu s bílým žulovým kvádrem.

 

Zeleň

Stromy poskytnou stín v horkých letních dnech, sníží prašnost i hlučnost  a celkově přispějí ke zlepšení klimatu a atmosféry místa. V prostoru náměstí jsou navrženy dvě nové základní linie a to na severní a jižní straně. Na severní je situována dvojitá alej, na jižní jednoduchá. Stromy jsou navrženy v chodníkových mřížích s dostatečným prostorem pro umístění kořenového balu.  Druh zvoleného stromu projde diskuzí s odborem městské zeleně. Liniová alej vzrostlých stromů je navržena v ulici Bartošova, kde spoluvytváří nový koncept této ulice. Ulice Rašínova je bez výsadby. Výraznou proměnu navrhujeme v prostoru pod kostelem, kde je výsadba uspořádána symetricky do centrálního půdorysu a spolu se zásadní proměnou všech zpevněných ploch spoluvytváří nové malé náměstí.

 

Prostor pod kostelem

Návrh zásadně proměňuje charakter a atmosféru tohoto místa. Cítíme nutnost vytvořit důstojný a kultivovaný prostor, který byt zapojen do běžného provozu, upozorní na výjimečnost a význam kostela v kontextu města. Plocha v blízkosti kostela bude z řezaných žulových desek a na východní straně bude rozšířena, abychom uvolnili kříž a zapojili stromy do pochozí plochy. Výškové nivelety mezi osazením kostela a níže položenou plochou překonáváme výraznými, broušenými, monolitickými stupni s bočními rampami. Členění hlavní, pobytové mlatové plochy navazuje na podélnou osu kostela a v průmětně je umístěna nová socha. Část hlavní plochy, podél komunikace je zpevněná, dlážděná štípanými žulovými kostkami, je vyhrazena k rezidenčnímu parkování. Sjednocení takto členěné plochy do formy čtverce je řešeno pravidelnou výsadbou stromů s výrazným habitusem, například platany.

 

Třída Tomáše Bati

Je výrazným prostorovým prvkem v území. Posilujeme pěší propustnost mezi její jižní částí se stávajícím pěším prospektem a parkem Komenského a severní částí, směrem k náměstí Míru, kde je navržen sjezd a výjezd do podzemního parkování a nová bloková zástavba, která tímto vytváří žádoucí oboustrannou uliční frontu.

 

Nová zástavba   

Navrhujeme blokovou zástavbu, abychom vytvořili nové uliční prostory, jež ve městě chybí. Velikost domů podřizujeme záměru “velkého“ náměstí. Přesto se jedná o novou zásadní hmotovou kompozici v území. Třída Tomáše Bati se stává oboustrannou. Náměstí Míru je jasně definované a ohraničené, navracíme do centra města obchodní, pěší ulice s přirozenými proporcemi.

 

Doprava na ploše náměstí

Plocha náměstí bude členěna na tyto plochy:

Klidová  plocha ve středu náměstí: Čtvercová plocha ve středu náměstí bude sloužit k pobytovým účelům, jako důležité místo setkávání. Plocha bude sloužit pouze pro pěší. Hlavní plocha je navržena v čtvercovém rastru z řezané žuly a z výplně polí z štípané žulové kostky. Celý prostor náměstí je řešen jako bezbariérový se zapuštěnými obrubníky (plochy chodníků jsou přizvednuty o 20 mm oproti hlavní ploše). Plocha bude v omezeném režimu pojížděna vozidly pro zásobování (časové omezení) a vozidly se zvláštním povolením. Celý prostor náměstí bude fungovat v režimu „pěší zóny“.

Plochy chodníků a vozovek podél parteru: Jde o plochy po obvodu náměstí přiléhající k objektům. Plochy podél parteru domů jsou vymezené zapuštěnými žulovými obrubníky s převýšením 20 mm a jsou navrženy z šedé žulové mozaiky se čtyřmi stranami řezanými (horní a spodní stranou štípanou). Mozaika bude skládaná do řádků kolmo k fasádě s minimálními mezerami. Pojížděné plochy jsou navrženy z žulové štípané kostky skládané do oblouků – kroužkové dlažby. Po obou stranách náměstí se počítá s umístěním letních zahrádek. Podkladní vrstvy dlažby budou umožňovat příležitostné zastavení vozidel zásobování.

 

Městský mobiliář a osvětlení

Umístění městského mobiliáře vychází z celkové organizace ploch náměstí. Lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a sloupy veřejného osvětlení jsou umístěny v pásech zeleně po obou stranách náměstí. Zde se počítá rovněž s umístěním letních zahrádek. Stromy jsou v úrovni dlažby opatřeny litinovou mříží. Prostor podél fasád zůstane volný, vzhledem k zachování přirozené vodící linie pro potřeby nevidomých. Lavičky budou umístěny rovněž ve střední klidové části náměstí. Počítá se s umístěním sloupků informačního systému města, který by měl vycházet z jednotného grafického manuálu, který však není součástí řešení. Veškerý mobiliář bude  navržen z kvalitních přírodních materiálů v kultivovaném provedení. Po obvodu náměstí jsou navržena osvětlovací tělesa, která zajistí dostatečnou hladinu světla pro každodenní provoz. Slavnostní osvětlení počítá s nasvícením dalších prvků náměstí. Jde o barokní sochy světců, které budou nasvíceny pomocí světelných zdrojů zabudovaných do dlažby. Dále bude nasvícena kašna a koruny stromů. Předpokládáme také nasvícení hodnotných fasád domů po obvodu náměstí. Pro potřeby pořádání trhů a nejrůznějších kulturních akcí v prostoru náměstí budou připraveny nápojné body ve formě podzemních výsuvných rozvaděčů.Vzhledem k vysoké koncentraci kvalitních domů v prostoru náměstí je nezbytné, aby barevné řešení fasád a parteru objektů vycházelo z historického kontextu a vždy bylo schváleno příslušným památkovým úřadem. Důležité je zejména zachování autenticity vzhledu jednotlivých domů. Doporučujeme v budoucnu používat pro opravy fasád kvalitní minerální barvy v jemných odstínech, vzájemných valérech vytvářejících celkovou harmonickou kompozici. Pro zachování autenticity je důležité důsledné repasování původních prvků, jako jsou okna, dveře, portály, schody apod. Forma zahrádek by měla být regulovaná tak, aby nebylo možné umisťovat v prostoru náměstí nejrůznější vyvýšená pódia, koberce apod. Stolky a židle by měly být umístěny přímo na dlažbě. K zastřešení zahrádek by měly sloužit slunečníky s předepsaným barevným odstínem – béžová. Jednotný charakter s použitím přírodních materiálů by měly mít i tržní stánky.