Revitalizace Zlínského zámku

Zlín, 2020

Architekt

Ing. arch. Pavel Mudřík
Ing. arch. Martina Gábor

Spolupráce

Ing. arch. Lubomír Beran / vizualizace

Budova  zlínského zámku soustředuje  několik vyjímečností. Především je to značný a nevyužitý potenciál samotné stavby a jeho místa. Potenciál  stát se jedinečným a nenahraditelným místem s historickými souvislostmi. Zámek má možnost být spojujícím článkem,s výjimečnou architektonickou kvalitou. Stojí mezi dvěma částmi městského centra, mezi náměstím Míru s radnicí a rozvíjejícím  se bývalým továrním areálem firmy Baťa. Důležitost kvalitního řešení jako celku si uvědomíme, pochopíme-li správně kontext současného urbanistického a architektonického stavu i výrazu města. Díky soliterní, centrální a otevřené typologii a zvláště urbanistické pozici, má příležitost spoluvytvořit a stát se nezaměnitelnou součástí městského centra. Zlín trpí nedostatkem identity a síly přirozeného centra města s klasickými na sebe navazujícími městotvornými prvky, jako jsou ulice a náměstí. Kvalitativní a provozní proměna budovy zámku, spolu s aktivním propojením do jeho okolí je příležitostí k získání nové energie centrální části města. 

 

Předností stavby zámku je : 


- kompaktní, masivní typologie s otevřeným nádvořím - ve Zlíně se neopakující emoční potenciál 


- soliter, obklopený velmi kvalitní vzrostlou zelení s velkým potenciálem, současně  blízkost staveb v centru města - potenciál zapojení a provázání …vzájemné obohacení 


- poměrně velké plošně kapacitní možnosti stavby 


- skutečnost, že město Zlín nedisponuje téměř žádnými stavbami historického charakteru, zvláště s možností civilního využívání pro nejširší veřejnost  

 

Jde nám o rehabilitaci, o rozvoj, o respekt, o začátek nového, o tvorbu, o život. Cílem je vytvořit, v kontextu města Zlína, výjimečně kultivovaný, funkční, veřejný objekt, spojený s jasně propracovaným a silným plenérem parku, provozně propustným a transparentním vůči svému okolí. Stavba a místo musí být jeden celek a samozřejmá součást širších vazeb. Klademe akcent na vysokou řemeslnou kvalitu stavby jako celku, kde důraz na detail je principem. Úroveň dosažené kvality zpracování stavby je pro nás důležitá, zvláště pro to, abychom umožnili vnímání kvality, jako něčeho samozřejmého, co ve městě existuje, jako precedenc. Chceme zachovat kompaktní strukturu stavby pouze lokálními zásahy, jež architektonickou celistvost neporuší, ale posílí. Plánované i nezbytné zásahy do stavby budou strukturované, to znamená vždy s ohledem na konkrétní, lokální situaci bude vyhodnocen rozsah zásahu, buď podporující zapojení do celku, nebo z celku svébytně vystupující. Někde do stavby vstoupíme, abychom podpořili celek, někde se o stavbu jen opřeme, abychom vyzdvihli stávající kvalitu. Návrhy architektonických detailů a architektonických částí stavby budou jasné, čitelně vložené vrstvy, nekonkurující historické podstatě stavby. Vytvoří se tak architektonická vrstevnatost. Chceme podpořit a zviditelnit řemeslné zpracování stavby. Materiály nově navržené ať jsou trvanlivé, dostupné, v kontextu stavby, kvalitní a současné. Volba materiálů se bude řídit principem střízlivosti. Totéž platí pro architektonickou formu celku i detailů a vkládání nových konstrukcí do historické masy - střízlivost, umírněnost, ale zásadovost principů a jasné pojmenování nutnosti. Zásadou je to, že ať bude stavba po mnoho let sloužit jakémukoli účelu, vložené konstrukce a prvky neztratí svůj smysl ani provozní, ani architektonický a celek může nadále koexistovat.

 

Popis navrženého řešení.

Srdcem zámku je nádvoří. Zde je soustředěna provozní i architektonická pozornost. Nádvoří je otevřeno na východ směrem k centru a k náměstí zaklenutým průchodem s ocelovou mřížovou branou. Stavba nebude nikdy opticky uzavřena, ocelová průhledná mříž, nikoli plné dveře, umožní i při uzavření průhledy dovnitř. Stavba je provozně transparentní ve směru východ / brána do nádvoří / a západ / výstup do prostoru salla terreny /. Návrh neřeší prostorovou koncepci parku, v jehož jádru se stavba zámku nachází. Ale velmi si uvědomujeme nutnosti nového prostorového řešení okolních ploch takovým způsobem, které podpoří kultivovanost vstupního prostranství a přivede pozornost a kvalitu prožitků, odpovídající významu budovy zámku. Park Svobody by měl nabízet jiné zážitky, s vyšší kultivací plenéru, než park Komenského, který je živý, civilní prostor.  Zde by mělo dojít ke zhodnocení existence objektu zámku a jeho inspiraci také pro parkové zásahy.

 

Budova zámku nabízí mnoho různorodých aktivit, ale myslíme si, že nade všemi svým obsahem i symbolikou stojí obsah muzea, galerie, hudebního sálu a edukačních aktivit. Gastro provozy jsou samozřejmě důležité a žádoucí. Doplňující funkce administrativy s kanceláří architekta města je signálem, že jde také o provozní objekt. Různost aktivit považujeme za pozitivní. Proto také důraz a soustředění energie do centrálního nádvoří. Odtud jsou nasměrovány vstupy do převládajících provozů. Soustředění do jednoho nástupu s výtahy a novým schodištěm pro funkce muzea, galerie i administrativy považujeme za zásadní. Do foyer je přidružena šatna, toalety, umělecká kavárna i nezbytný, všude oblíbený obchod s uměleckými předměty, ale zvláště prodej vstupenek do výše umístěných galerijních prostor. Jde o standartní, prověřený model jednoho místa s mnoha funkcemi, kde se lidé potkávají i mimo návštěvní časy, jen tak dennodenně. Zde se dá uvažovat o vložení soudobého designu interiéru, kde stávající historický objekt bude jen klidnou kulisou. Výrazně se zde projeví objekt schodiště, prostupující všechna podlaží. Půjde o výrazně hladce vybroušené bílé kompaktní těleso, odpoutané od stěn, levitující v prostoru.

 

Hladký vertikální blok dvou výtahů bude zasazen do novodobé Bauerovy nárožní přístavby a nově propojí také podkroví. Hmota výtahu vystoupí nad krovy jako hladký samozřejmý omítaný hranol, bez jakýchkoli výtvarných akcentů, ale s překvapujícím prosvětlením shora.

 

Z nádvoří je dále přístupna restaurace, sklepení s vinárnou i primátorský salonek s novým zázemím. Reprezentativní prostory ve druhém podlaží s krásným prostorem převýšeného baronova sálu jsou přístupny přes Bauerovo schodiště ve východním nárožím budovy. Výjimečnost tohoto prostoru i náplně je tímto odděleným nástupem jasně vyjádřena. Restaurace v prvním podlaží zaujímá převážnou plochu dispozice západního, jižního a částečně i severního křídla. Přínosem je zasklení východní arkády a tím získání nových vnitřních ploch restaurace. Neméně důležité je znovu otevření Bauerova „ přístavku“ sally terreny, odstraněním zasklení a její zapojení do exteriéru. Vznikne zde příjemné posezení a západní fasáda získá na plasticitě. Pro funkci zásobování jsme využili nový objekt betonové rampy na severní straně. Stávající výtah do suterénů z nádvoří jsme ponechali, jako sekundární možnost. Do sklepení jsme navrátili vinárnu v původní dispozici. Jen mobiliář bychom nespojovali se zdivem a interiér by měl působit více elegantně, nikoli tak zemitě a očekávaně jako doposud. Zde se dá efektivně pracovat s vložením světlých lehčích solitérů nábytku do těžkého obnaženého, středověkého zdiva a využít tak protikladů.

 

Druhému podlaží vévodí prostor tzv. Baronova sálu s více přilehlými menšími sály. Zde se nabízí možnosti flexibilního individuálního využívání prostorového potenciálu Baronova sálu pro pořádání výjimečných městských i privátních akcí. Podle charakteru a potřeb se dá prostory sálu aditivně rozšiřovat o jednotlivé prostory menších sálů. Západní křídlo, část jižního i severního křídla s arkádami budou využity jako výstavní a galerijní prostory. 

 

Třetí podlaží je provozně živé. V prostorách s největším rozpětím, v severozápadním nároží, je vytvořen nový rozsáhlý prostor hudebního sálu / spojením dvou stávajících v jeden nový /, je vertikálně propojen novým obslužným schodištěm s podkrovními prostory přednáškového sálu. Takto vzniklé propojení nabízí mnohá kreativní využití jak samostatně, tak také jako účelově provázané prostory. Galerie Baronova sálu je očištěna o vestavby. Funguje jako součást sálu, ale také jako případná součást foyeru hudebního sálu. V blízkosti je navrženo nové hygienické zázemí pro celé podlaží. Západní a severní křídlo je výstavní, galerijní nebo muzejní s částí administrativy. Jihovýchodní nároží je věnováno edukativní společnosti. Čtvrté podlaží je zcela nový prostor. Dispozice jsou navrženy s vědomím absence přesného, závazného zaměření krovové soustavy. Podkroví je zpřístupněno všemi vertikálními cestami, tj. hlavním schodištěm, dvěma novými výtahy i stávajícím nákladním výtahem. Převážnou část plochy zaujímá kancelář architekta města, kde je možno využít k tematickým přednáškám a konzultacím s veřejností sál v západním nároží. Západní křídlo doplňují prostory případné administrativy, nebo dalších aktivit dle potřeb vlastníka objektu. V části severního křídla je zázemí zaměstnanců a doplňující hygiena veřejnosti .