Územní studie Buchlovice - Smraďavka

Buchlovice, 2021

Architekt

Ing. arch. Pavel Mudřík
Ing. arch. Martina Gábor

Stávající stav řešeného území :

Řešené území se nachází v malebném údolí Dlouhé řeky, v oblasti Chřibů, jihozápadním směrem od Buchlovic a nedaleko hradu Buchlov. Dané území je tvořeno velmi rozsáhlými plochy s mnoha funkcemi. Převažující funkcí je zde krátkodobě pobytová rekreace různorodých forem. Velmi důležitá funkce v území navazuje a doplňuje aktivity dvou stávajících budov lázní Smraďavka, které jsou zde již tradiční a tvoří základ a srdce místa. Tyto sirné lázně zde stojí od roku 1805, kdy byly založeny Leopoldem Brechtoldem. Současný, fyzický stav areálu stávajícího není uspokojivý. A to jednak z pohledu značné hmotné amortizace veškerých stavebních objektů a jejich součástí, a jednak z hlediska absence jasného koncepčního řešení celku, a jeho souvisejících dílčích stavebních i krajinářských prvků.

 

Vše, navzdory tomu, že toto místo má nesporný rozvojový potenciál, tkvící zvláště v tom, že :

 

-je zde stále živá paměť tradičního, aktivního a oblíbeného rekreačního místa

 

-je zde aktivní forma lázní (sirnaté léčebné lázně), která se nabízí posílit

 

-je zde prostorový potenciál pro kultivaci a uspořádání současných aktivit

 

-je zde současná široká paleta rekreačních forem, jako jsou kemp chatkový, kemp stanový, rekreace letní s koupáním, restaurační objekty a služby, lázeňství, soukromá chatová subkultura

 

-je zde dobrá dopravní dostupnost, jak individuální dopravou, tak i dopravou hromadnou (MHD bus)

 

-je zde velká privátní rekreační aktivita - chaty a drobné penziony

 

-je zde turistická dostupnost pěšími turistickými trasami - blízkost vyhledávaných turistických míst (hrad Buchlov, město Buchlovice, zámek Buchlovice, …)

 

Autokemp Smraďavka – ubytování pod stany, s karavany nebo v chatkách. Součástí areálu jsou stávající objekty Janík a Kaskáda. Budova Kaskády není v současné době nikterak využíváno. Objekt budovy Janík slouží jako ubytování penzionového typu, správní objekt celého kempu a je zde bufet. Ze stávajících objektů navrhujeme zachovat pouze objekt Kaskády a rekonstruovat jej. Ostatní objekt vzhledem ke svému stavu a charakteru navrhujeme odstranit.

 

Koncepční řešení celku:

Celková koncepce daného území pomyslně rozděluje lokalitu na dva dílčí celky:

 

- Plochy lázeňské rekreace – plochy lázeňského charakteru, nový lázeňský areál / park, léčebné procesy, klid, relax, drobné vycházkové trasy a nová drobná lázeňská architektura

 

- Plochy autokempu a nového přírodního koupaliště / biotopu / – plochy pro sport a rekreaci, doplňkové stavby autokempu a koupaliště, rekonstrukce stávajícího objektu Kaskád

 

Východní část řešeného území, jež navazuje na stávající objekty lázní je řešen jako klidový prostor lázeňského charakteru, jež má za cíl posílit atraktivitu stávajících lázní. Prostor je pojat jako kultivovaný veřejný areál / park lázeňského charakteru. Nově jsou zde umístěny drobné objekty lázeňského charakteru, jako jsou například kolonáda, altán s vyvěrajícím pramenem v borovém háji, pobytová plocha s fontánou, pietnější uzavírající obloukový segment s historickou připomínkou vývoje lázní atd…

 

Západní část území je naopak vymezena pro plochy krátkodobé pobytové rekreace různorodých forem jako je například autocamp, nové „cabin“ ubytování nebo i ubytování formou malého hotelu - penzionového typu. To vše je posíleno o nové přírodní koupaliště formou biotopu a nové plochy pro sportovní a různorodé společenské aktivity / drobná sportoviště – beachvolejbal, petnague , kuželky, venkovní posilovna, dětská hřiště / sauna / lezecká stěna, atd… /

 

Dominujícím prvkem v řešeném území je nevyužitý potenciál Dlouhé řeky a přilehlé vzrostlé aleje. Navržené řešení kultivuje nábřeží, vytváří nové přístupy k vodě a využívá potenciál aleje jako hlavního propojujícího prvku dvou rozlišných funkčních částí. Celé řešení je podmíněno zklidněním stávající dopravy před objekty lázní. Nově je navržena obslužná komunikace na západní straně, jež obslouží navržené prostory biotopu, autocampu, cabin ubytování a navazujících stávajících soukromých chatových oblastí. Stávající komunikace na jihu území bude zklidněna a ponechána pro pěší trasy.

 

Odůvodnění zásahů do současného stavu a přístupy k dosažení cílů:

 

- rekonstrukce objektu Kaskáda / posílení jeho významu v celé řešené lokalitě

 

- zbourání stávající správní budovy Janík a jeho přílepků, odstranění stávající nefunkční požární nádrže, odstranění stávajících maringotek a různých drobných staveb roztroušených po stávajících areálu autokempu

 

- odstranění stávajícího retro chatového kempu, včetně společného hygienického zázemí

 

- jasné vymezení areálu autocampu a jeho uspořádání

 

- umístění nových objektů v areálu atuocampu – správní objekt a zázemí objektu

 

- ponechání chatového campu, ale ve zcela novém pojetí – cabin ubytování

 

- posílení celé oblasti umístěním veřejného přírodního koupaliště / jasné vymezení plochy přírodního koupaliště a jeho potřebného zázemí

 

- jasné vymezení funkčních ploch / lázeňský areál / přírodní koupaliště / autocamp / chatový camp / plochy pro sport a různorodé společenské aktivity

 

- jasné vymezení dopravní infrastruktury pro různí druhy dopravy

 

- vymezení drobných rekreačních lázeňských tras pro pěší / návaznost těchto tras na delší turistické trasy / řešení cyklistické dopravy

 

- celková kultivace veřejných prostor a řešení zeleně

 

- snaha o zapojení nešťastně řešených stávajících rybníků v soukromém vlastnictví do celého území

 

- posílení významu stávajících lázeňských objektů / jasné řešení lázeňského areálu / parku a umístění drobné architektury lázeňského charakteru, jež má za cíl, posílit atraktivitu a celkový význam místa

 

Požadavky na technickou infrastrukturu: 

Celé řešení je podmíněno zklidněním stávající dopravy před objekty lázní. Nově je navržena obslužná komunikace na západní straně, jež obslouží navržené prostory biotopu, autocampu, cabin ubytování a stávajících soukromých chatových oblastí. Stávající komunikace na jihu území bude zklidněna a ponechána pro pěší trasy. Území je dopravně obslouženo nejen automobilovou dopravou, ale i MHD autobusovou dopravou. Ve východní části území je navržena točna MHD autobusu a zastávka MHD. Zastávka MHD bude řešena nově. V rámci řešení jsou vymezeny nové parkovací plochy pro návštěvníky lázní, návštěvníky přírodního koupaliště, návštěvníky „cabin“ ubytování a objektu Kaskády.

 

POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

 

1. Objekt Kaskády

Jedná se o stávající stavbu, nyní zcela nevyužívaná. Konstrukce objektu je velmi amortizovaná. Poloha, prostorové uspořádání i velikost stavby je vhodná pro rekonstrukci. Navrhujeme využití stavby ve prospěch areálu. V celkovém konceptu se jedná o velmi důležitou stavbu, kde bychom měli technické zázemí pro vodní rekreaci, hygienické provozy návštěvníků letního koupaliště, jedinou restauraci s celoročním provozem, sezonní občerstvení, celoroční ubytování ve skromných pokojích, penzionového typu. Objekt si vyžádá komplexní rekonstrukci ve všech profesích. Stavbu doplňujeme provozním výtahem, aditivní vstupní terasou a navrhujeme nové řešení dispozice. Přes svou nynější, striktní podobu, očekáváme, že finální podoba bude přívětivá a doplní rekreační atmosféru areálu. Využijeme jak omítané racionální prvky, tak i dřevěné fasády, případně zelené střechy.

 

2. Chatový kemp - ubytování formou CABIN

Stávající kemp je zcela amortizovaný. Nedoporučujeme jej jakkoli opravovat, zachovávat a prodlužovat jeho provozuschopnost dílčími zásahy. Navrhujeme zde zcela nový typ ubytování. Jedná se o pobyt v samostatných kabinách - chatových domcích. Objekty jsou navržené jako tzv. modulové – tj. základní dispoziční hmota stavby ~3,5 x 3,5 m, ke které je aditivním, variabilním přístupem přidána další hmota dle dispozičního řešení. Jedná se o 4 typy solitérních objektů posazených ve svažitém terénu. Cabiny jsou navrženy jako jednopodlažní (umístěny na úpatí svažitého terénu) či dvoupodlažní ( umístěny v horní části svažitého terénu), s kapacitou pro 2 – 6 osob. Každá cabina je vybavena vlastním sociálním zázemí (koupelna – WC, sprcha, malá kuchyňka), pobytovou plochou s krbovými kamny a soukromou venkovní terasou s výhledem na celou lokalitu. Cabiny jsou navržena jako dřevostavby na betonovém / kamenném / podstavci s dřevěnou fasádou z modřínových latí v kombinaci s plechovou falcovanou fasádou na aditivních hmotách.

 

3. Palisádové zdi 

Prostor rušného autocampu a relaxačního prostoru borového hájku je nově oddělen návrhem tzv. „ palisádového zdiva“. Jedná se o stěny různých délek, tlouštěk, výšek a rozdílného materiálového řešení – kamenné stěny, stěny z recyklovaného cihelného zdiva a dřevěných fošnových stěn, zelené stěny. Stěny jsou loženy v makadamovém pásu s ocelovou obrubou. Mezi stěnami je navržena nová výsadba zeleně / např. habr.

 

4. Kolonáda

Objekt kolonády je umístěný v centrální části lázeňského prostoru, plynule navazující na hlavní zpevněnou, pobytovou plochu. Je navržena na vyvýšeném pískovcovém podstavci, jemného obloukového zakřivení. Subtilní betonová deska je vynášená sloupy o různých poloměrech a různého materiálového řešení – ocel, beton, cihla. Betonová deska je ze spodní strany opatřena o dřevěné laťové podbití, ve kterém je schované osvětlení. V kolonádě je umístěn pevný mobiliář / pískovcové lavice / jako místo k zastavení a rozjímání.

 

5. Altán v borovém háji

Kruhový altán sevřený v borovém hájku. Plato z barevného broušeného betonu, masivní sloupy  z recyklovaného zdiva, zatírané na bílou barvu. Zastřešení altánu lehčenou betonovou deskou.  V altánu bude umístěn sirnatý pramen a nový mobiliář - dřevěné bílé lavice.

 

6. Uzavírající východní segment

Kruhový segment na východní straně uzavírá lázeňský rekreační areál a vytváří drobné pietní upomínkové místo. Segment je částečně zapuštěn v terénu. Segment je navržen z recyklovaného režného zdiva. V rámci segmentu jsou navrženy „zářezy“ pro dřevěné lavice a osvětlené, prosklené vitríny pro vytavení připomínky historie lázní Leopoldov. Před kruhovým segmentem je štěrkový / mlatový výsyp, nová výsadba zeleně a umístěné veřejné pítko.

 

7. Zpevněná plocha s fontánou a vymezujícími bloky - nový předprostor stávajících objektů lázní

Zpevněná pobytová plocha - Před objekty stávajících lázní je vymezena hlavní zpevněná plocha / žulová kostka / pro rekreaci, jež začíná v místech stávající studny, kříží cestu v áleji a končí novým pítkem u nábřeží Dlouhé řeky. Vytváří tak hlavní komunikační osu, navazující na drobné vymezené trasy lázeňského areálu / parku. Ze západní strany je plocha vymezena novou okrasnou loučkou / okrasná výsadba vyšší zeleně, luční kvítí /. Zpevněné plocha je lemována novým mobiliářem – venkovní osvětlení, lavice. Na hraně pobytové zpevněné plochy a zeleně je umístěn nový vodní prvek – kruhová fontána / kontakt člověka s vodou, přepad vody, posezení u vody /. Na hranici parcel mezi lázeňským areálem / rekreačním parkem / a stávajícími rybníky, jež jsou v soukromém vlastnictví, je umístěn ostrý předěl – vyhranění formou betonových bloků. Betonové bloky tak jasně vymezují prostor, jež je ve správě města Buchlovice. Betonové bloky slouží také jako lavice – jsou v nich vetknuty dřevěné desky k posezení a variabilně k nim jsou do betonu vetknuty opěradla použity ze starých židlí, které budou opraveny a natřeny na bílou či vínovou barvu.

 

8. Altán v aleji

Dva odpočinkové altány, umístěné na hlavní ose pěší trasy v aleji jasně vymezují určenou část lázeňské pěší rekreace. Slouží taktéž jak odpočinkové místo, zároveň jimi ale pěší trasa prochází a navazuje tak na okolní funkce a další rekreační pěší trasy. Altán je navržen ve více variantách – altán čtvercového půdorysu / altán kruhového půdorysu. Z hlediska materiálového řešení je altán navržen jako kombinace beton / cihla / dřevo. Lze však uvažovat i s ocelovou variantou.

 

9. Úprava nábřeží

V území je nevyužitý potenciál Dlouhé řeky a nepřístupnost nábřeží k vodě. Navrhujeme drobnými zásahy vytvořit kultivované a přístupné nábřeží – tj. očištění nábřeží, pročištění a prosekání zeleně. V určitých místech budou umístěny nové betonové „prahy“, mezi kterými se nábřeží řeky vysvahuje s pozvolným přístupem k řece, vysype štěrkem a umístí se do nich dřevěné pobytové mola / dub / různých velikostí.

 

10. Nové lávky a přemostění 

Nové pěší lávky překračující Dlouho řeku jsou navrženy jako jednoduché kamenné / dřevěné lávky. Překročení řeky je však možné i pomocí kamenů nebo jednoduchých betonových bloků volně ložených přes řeku. V rámci areálu jsou navrženy dvě místa přemostění pro automobilovou dopravu. Jedno je navrženo zcela nově na nově navržené komunikaci, druhé využívá stávající přemostění / bude využito, je- li v dobrém stavebně technickém stavu /, ke kterému bude přisazena nová lávka pro pěší. Místa přemostění jsou navržena v novém materiálovém řešení / žulová kostka /, jež zároveň slouží jako zpomalovací prahy pro automobilovou dopravu.

 

11. Technický komunikální odpad TKO 

Pro chatovou oblast je nově navrženo umístění technického komunálního odpadu mimo řešené území při křižovatce směr Sovín. Podmíněním umístění TKO je odkup pozemků, jež nejsou v současné době v majetku městyse Buchlovice. V rámci řešení je navrženo umístění 8 nádob na TKO v tzv, „ zeleném zálivu“. Je navržena nová odbočka - jednosměrná komunikace / česaný beton /, jež obsluhuje TKO. Nádoby TKO jsou umístěny v zálivu, vymezeném betonovou stěnou. Stěna je částečně kryta terénem vytvářející „zelený val“. Při příjezdu na hlavní komunikaci jsou tedy nádoby na TKO schovány v zeleném zálivu a nejsou patrné.